ปิดรับสมัครแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์  ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยจะจัดการแข่งขันฯ ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ในการนี้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอแจ้งปิดรับสมัครผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ฯ เนื่องจากมีผู้สมัคร  เข้าร่วมการแข่งขันครบตามจำนวนแล้ว  ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลายได้ทาง www.sciplanet.org ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558  และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การตอบรับกิจกรรมของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามา ณ โอกาสนี้