ผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2558

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2558 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2558 โดยเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 บัดนี้ ได้ดำเนินการประกวดฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2558 ดังนี้ ดาวน์โหลดผลการตัดสินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก 2558