ผลการตัดสินประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ พ.ศ. 2558

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดกิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นกิจกรรมในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 22 สิงหาคม 2558 บัดนี้ ได้ดำเนินการประกวดฯ ดังกล่าว เสร็จสิ้นแล้ว

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอประกาศผลการตัดสินประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2558 ดังนี้ ดาวน์โหลดผลการตัดสินประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ พ.ศ. 2558