ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ปิดบริการในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2558

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. หยุดบริการในวันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2558 เนื่องในวันปิยมหาราช เป็นเวลา 1 วัน จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน