งานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 (1 เมษายน 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี และร่วมพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559 ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ และร่วมแสดงความยินดีกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.ที่ได้รับคัดเลือกเป็นองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559 โดยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิศวกรรมโรงไฟฟ้าและพลังงานนิวเคลียร์ นายสุรพงษ์ คลอวุฒิเสถียร เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล จากการสนับสนุนกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาดำเนินงานด้านต่าง ๆ ติดตาม ชมภาพงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 124 ปี และพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2559