ใหม่!! นิทรรศการ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด”

เปิดบริการอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับนิทรรศการ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด” ซึ่งจัดแสดงอยุ่ ณ ชั้น 1 อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จำนวน 22,470,000 บาท เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และใช้เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมต้านยาเสพติด โดยมุ่งหวังให้เยาวชนไทยได้ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด และมีทัศนคติต้อต้านยาเสพติด

นิทรรศการ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด”  มีพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ 420 ตารางเมตร ผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับยาสพติดในมุมของวิทยาศาสตร์ มีการใช้สื่อประสบการณ์จำลอง เพื่อเชื่องโยงเนื้อหานิทรรศการให้เข้ากับชีวิตและสังคม ผู้ชมจะได้เรียนรู้ผ่านเทคนิคการนำเสนอด้วยระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ทันสมัยในแบบ Interactive ทั้งนี้ ได้มีพิธีเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทางการในวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 โดยมีรองเลขาธิการ กศน. และที่ปรึกษา ป.ป.ส. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ชมภาพบรรยากาศพิธีเปิดนิทรรศการ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด”