ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 และประถมศึกษาปีที่ 1-3

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับอนุบาล 2 – 3 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559)

ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 (วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559)