ขยายเวลารับสมัคร…โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel DRAW (26 – 27 มกราคม 2560)

ตามที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel DRAW ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูผู้สอน และผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวัย โดยจะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 

ในการนี้ ยังมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด กลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ จึงได้ขยายเวลาการสมัครจากวันนี้ จนถึงวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560 ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel DRAW ครั้งนี้ สามารถสมัครและชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 1,200 บาท ได้ที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ชั้น 11 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ติดต่อคุณอนิรุทธิ์ โกยรัมย์ โทร. 0 2392 0508 (ในวันและเวลาราชการ)