ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน 2560

ในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนจะได้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน.จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและเยาวชน ในรูปแบบค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่น เติมความสนุกสนานด้วยเกมส์วิทยาศาสตร และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อสร้างให้เด็กและเยาวชนเกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละค่ายก็จะแตกต่างกันไป เพื่อให้ผู้ปกครอง  เด็กและเยาวชนสามารถเลือกเข้าร่วมเรียนรู้กิจกรรมหลากหลายได้ตามอัธยาศัย 

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ประจำปี 2560 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สามารถสามารถสมัครโดยการชำระค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2560 เป็นต้นไป ติดตามรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ลิ้งค์ด้านล่าง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2392 0508, 0 2392 1773  

http://www.sciplanet.org/?p=1342