ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษา สำหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖๗,๖๕๐ บาท ( สามแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน )

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตสื่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สาหรับอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา