ประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์

ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างรายการค่าใช้จ่ายจัดนิทรรศการเคลื่อนที่จากต่างประเทศด้านดาราศาสตร์  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา เอกมัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลกทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางในการประดกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 8,500,000 บาท (แปดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

ดาวน์โหลดประกาศ
ดาวน์โหลด TOR
ดาวน์โหลดราคากลาง