ประกวดราคาจ้าง รายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้าง โดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) รายการจัดสร้างนิทรรศการถาวรด้านพลังงานไฟฟ้า ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาจ้างโดยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์