กิจกรรมอบรมฯ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอนเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel Draw (26 – 27 ม.ค. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนระดับปฐมวัย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel Draw ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 4 อาคาร 4 ติดตามชมภาพบรรยากาศการอบรมฯ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอนเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel Draw