กิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต” โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ (3 – 4 กุมภาพันธ์ 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต” ระหว่างวันที่ 3 – 4กุมภาพันธ์ 2560 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร สมาชิกค่ายได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ผ่านการทดลองด้วยตนเอง และได้ฝึกการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย ซึ่งแตกต่างจากการเรียนการสอนในห้องเรียน เน้นการส่งเสริมพัฒนากระบวนการคิด กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ และกระบวนการแก้ปัญหา ให้สามารถเชื่อมโยงเข้ากับสถานการณ์ในชีวิตประจำวันได้ ติดตามชมภาพกิจกรรม “ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต” โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์