โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เจาะลึกวิทย์ – คณิต สำหรับครู กศน.” รุ่นที่ 1 (22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร เจาะลึกวิทย์ – คณิต สำหรับครู กศน.” เพื่อให้ครู กศน. ได้รับความรู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักศึกษา กศน. ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป เป็นการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรของสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งนี้ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “เจาะลึกวิทย์ – คณิต สำหรับครู กศน.” รุ่นที่ 1 ขึ้น ระหว่างวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยมีครู กศน. เขตจาก 21 เขต จำนวน 47 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ ติดตามชมภาพกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการครู กศน. หลักสูตร “เจาะลึกวิทย์ – คณิต สำหรับครู กศน.”