ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 (9 – 10 มี.ค. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 มีนาคม 256 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน สมาชิกค่ายฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทดลอง และคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรมประดิษฐ์เทียนแฟนซีสีโดยได้เรียนรู้เรื่องสสาร กิจกรรมประดิษฐ์พัดลมจิ๋วพร้อมการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า เรียนรู้เรื่องอากาศด้วยการประดิษฐ์เครื่องร่อน และประดิษฐ์ตุ๊กตาไต่ราวเพื่อเรียนรู้เรื่องแรงเสียดทาน ชมภาพการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 1