ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 (16 – 17 มี.ค. 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 ขึ้น ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน 

ในช่วงปิดภาคเรียนระหว่างปีการศึกษา เป็นช่วงเวลาที่เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ กิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2 นี้ สมาชิกค่ายฯ ได้ร่วมทำกิจกรรมการเรียนรู้ ทดลอง และคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง ได้แก่ กิจกรรมประดิษฐ์เทียนแฟนซีสีโดยได้เรียนรู้เรื่องสสาร กิจกรรมประดิษฐ์พัดลมจิ๋วพร้อมการเรียนรู้เรื่องไฟฟ้า เรียนรู้เรื่องอากาศด้วยการประดิษฐ์เครื่องร่อน และประดิษฐ์ตุ๊กตาไต่ราวเพื่อเรียนรู้เรื่องแรงเสียดทาน ชมภาพการเรียนรู้คู่ความสนุกสนานของสมาชิกค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 2