โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.

สำหรับโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ ดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นการประกวดระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ ดังนี้

การประกวดระดับพื้นที่ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

การประกวดระดับประเทศ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม รวมจำนวน 36 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560 โดยนำผลงานและแผงโครงงาน จัดแสดงเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กศน. และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 444,000 บาท และสนับสนุนการศึกษาดูงานภายในประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการ หลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการ และใบสมัคร ได้จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

1. โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2560 (ฉบับปรับปรุง 29 มี.ค. 60)
2. หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2560
3. กำหนดการโครงการประกวด 2560
4. วันจัดประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศ 2560

5. เอกสารการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 2560 (รับสมัคร 20 ก.ค. – 9 ส.ค. 60)
6. ใบสมัครประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ 2560 (.docx)
7. ลำดับการนำเสนอผลงานและแผนผังโต๊ะนำเสนอผลงานการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ (17 ส.ค. 60)

หมายเหตุ การประกวดระดับประเทศ ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการจับสลากลำดับการนำเสนอผลงานของแต่ละทีมหลังปิดรับสมัคร และจะประกาศผลการจัดลำดับพร้อมแผนผังที่ตั้งโต๊ะแสดงผลงานทางเว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2560