โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ดำเนินงานจัดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โครงงานวิทยาศาสตร์ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน พร้อมด้วยการปลูกฝังกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับนักศึกษา กศน.

สำหรับโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้ ดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งเป็นการประกวดระดับพื้นที่ และการประกวดระดับประเทศ ดังนี้

การประกวดระดับพื้นที่ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง รับสมัครผู้เข้าแข่งขันจากพื้นที่บริการของแต่ละแห่ง และจัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ระหว่างเดือนเมษายน – กรกฎาคม 2560 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

การประกวดระดับประเทศ : ดำเนินการจัดการประกวดฯ โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย) รับสมัครทีมที่ผ่านการคัดเลือกระดับพื้นที่จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัด 18 แห่ง ๆ ละ 2 ทีม รวมจำนวน 36 ทีม เข้าประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับประเทศ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม 2560 โดยนำผลงานและแผงโครงงาน จัดแสดงเพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 2 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (เอกมัย)

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้รับงบประมาณจากสำนักงาน กศน. และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จำนวน 444,000 บาท และสนับสนุนการศึกษาดูงานภายในประเทศ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดโครงการ หลักเกณฑ์การประกวด กำหนดการ และใบสมัคร ได้จากลิ้งค์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2560 (ฉบับปรับปรุง 29 มี.ค. 60)
หลักเกณฑ์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. 2560
กำหนดการโครงการประกวด 2560
วันจัดประกวดระดับพื้นที่และระดับประเทศ 2560