ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่น 4 (30 – 31 มี.ค. 60)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ เห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังให้เด็ก ๆ รักการเรียนวิทยาศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 4 ขึ้น ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2560 ณ นิทรรศการเมืองเด็ก ชั้น 6 อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีสมาชิกค่ายฯ เป็นเยาวชนอายุ 6 – 8 ปี จำนวน 30 คน เด็ก ๆ สามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้อย่างเต็มที่ ในช่วงปิดภาคเรียนนี้ สำหรับกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่นที่ 3 นี้ สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้ ทดลอง และคิดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง ซึ่งของเล่นแต่ละชิ้นแฝงด้วยความรู้วิทยาศาสตร์แขนงต่าง ๆ ชมภาพกิจกรรมค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว รุ่น 4