โครงการอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วันที่ 19 – 21 เมษายน 2560)

ตามที่ สำนักงาน กศน. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่การศึกษา และทุกสังกัด โดย สสวท. จะจัดให้มีการอบรมครูด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา DLTV  ETV และ OBEC Channel ส่งสัญญาณไปยังศูนย์การอบรมที่กระจายไปทุกสังกัด

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาในฐานะที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ขึ้น เพื่อให้บุคลากรของครู กศน. ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) และสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดการอบรมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพบรรยากาศการอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย