ค่าย Robot Start Up 2560 รุ่น 2 (26 – 28 เมษายน 2560)

เยาวชน…วัยแห่งการเรียนรู้รอบด้าน และเสริมสร้างจินตนาการ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเยาวชนในยุค Thailand 4.0 จึงได้จัดกิจกรรมค่าย Robot Start Up 2560 ขึ้น โดยในรุ่นที่ 2 นี้ จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 – 28 เมษายน 2560 มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านอิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้าเบื้องต้น และการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผ่านการประดิษฐ์หุ่นยนต์ จนสามารถประกอบเป็นชิ้นงานของตนเองได้ ชมภาพกิจกรรมค่าย Robot Start Up 2560