โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ (วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วันที่ 29 – 30 เมษายน 2560 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญในการนำทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้งาน เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเอง และมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ โดยมีครู อาจารย์ผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 40 คน เข้ารับฟังการบรรยาย ชมการสาธิต และฝึกปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ ณ ณ ห้องปฎิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 (อาคารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ชมภาพโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์