โครงการอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา (วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560)

สำนักงาน กศน. โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ในฐานะที่เป็นศูนย์การอบรมสะเต็มศึกษา ได้จัดโครงการอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ขึ้น ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการอบรมครูด้วยระบบทางไกล เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน กศน. และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดย  ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรของครู กศน. ภายในเขตกรุงเทพมหานคร ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสะเต็มศึกษา (STEM Education) และสามารถบูรณาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สะเต็มศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครั้งนี้ ได้จัดการอบรมในระดับประถมศึกษา ระหว่างวันที่ วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2560  โดยทำกิจกรรมเล่นล้อวงกลม ณ ห้องปฏิบัติการนิวเคลียส ชั้น 7 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ชมภาพบรรยากาศการอบรมครู กศน. ทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา