ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2560 (3 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560)

การที่จะพัฒนาเยาวชนให้ได้ผลดีพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมนั้น การพัฒนาทางกายและจิตใจเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องส่งเสริม ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ ได้จัดค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพขึ้น ระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 5 พฤษภาคม 2560 ใช้กีฬาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรม มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ ด้วยการจัดกิจกรรมตามกระบวนการค่าย เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง ให้เป็นคนดี มีคุณภาพ และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ชมภาพกิจกรรมค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2560