การอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids 2560 (3 – 4 พฤษภาคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยส่วนเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids ขึ้น ระหว่างวันที่ 3 – 4 พ.ค. 2560 เพื่อให้เยาวชนไทยรู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์ เยาวชนที่เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างสรรค์งานกราฟิกด้วยโปรแกรม Corel Draw และเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรมอื่น ๆ ต่อไปด้วย มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นเยาวชนอายุ 9 – 12 ปีเข้าร่วมกิจกรรม ชมภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ Corel Draw for Kids 2560