นิทรรศการ กาล-อวกาศ (Space and Time)

นิทรรศการกาล-อวกาศ (Space and Time) แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยเรื่องต่างๆ ดังนี้ 1.กาล-อวกาศ (Space and Time) 2. กำเนิดจักรวาล กำเนิดเวลา (Origin of the universe and time) 3.การเดินทางของชีวิตและเวลา (Journey of Life and Time.) 4. บอกเวลา (Time and telling the time) 5. เวลาและจินตนาการณ์ของมนุษย์ (Time and Imagination)