กิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ 2559 (29-30 มี.ค. 59)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ ขึ้น ระหว่าง วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 สำหรับเยาวชนอายุ  9 – 12  ปี จำนวน  40 คน ได้ร่วมกิจกรรมฝึกทักษะกระบวนการเรียนรู้  การคิดวิเคราะห์ การทดลอง การลงมือฝึกปฏิบัติ  จนได้เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการคิดประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ มาเป็นของเล่น  เป็นสื่อการเรียนรู้  โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ต่อไปในอนาคต ชมภาพกิจกรรมค่ายนักประดิษฐ์ 2559 (29-30 มี.ค. 59)