กิจกรรมค่าย Kids’ Science (29-30 มี.ค. 2559)

ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในสังกัดศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้จัดกิจกรรมค่าย Kids’ Science ขึ้น รหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2559 จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนวัย 5-6 ปี มีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 24 คน โดยจัดกิจกรรมเรียนรู้วิทยาศาสตร์จากการทดลองด้วยตนเอง การปฏิบัติเชิงเล่น ณ ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชน (กระจ่าง บริรักษ์นิติเกษตร) ในวันที่ 29 มีนาคม 2559 และจัดกิจกรรมที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 เพื่อจุดประกายความสนใจการเรียนรู้ในวิชาวิทยาศาสตร์ ติดตามชมภาพน่ารักในการเรียนรู้ของนักวิทย์วัยเยาว์ ค่าย Kids Science ชุด 1 และ ค่าย Kids Science ชุด 2