กิจกรรมค่ายเยาวชน…คนต้นคิดสื่อสร้างสรรค์ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด” (20 – 22 เมษายน 2559)

ทุกคนต่างรู้ว่า ปัญหายาเสพติดเป็นภัยร้ายที่กำลังคุกคามความมั่นคงของประเทศ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. ได้เห็นถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด จึงได้จัดให้มีโครงการค่ายเยาวชน…คนต้นคิดสื่อสร้างสรรค์ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด” ขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)  และศูนย์วิจัยและพัฒนาการทหาร กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหม ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 – 22  เมษายน  2559 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา มีสมาชิกค่ายเป็นนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน 40 คน จากโรงเรียนต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้ โดยมุ่งให้สมาชิกค่ายฯ ได้เรียนรู้ และมีความเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับยาเสพติด  ได้เห็นและสัมผัสสื่อรูปแบบต่างๆ  ซึ่งเป็นผลให้สมาชิกค่ายฯ ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานในการผลิตสื่อร่วมกันต้านยาเสพติด และร่วมกันเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อสร้างสรรค์ตามความคิดของตนเอง ออกไปให้แก่เพื่อนๆ เยาวชนในชุมชนได้รู้ถึงพิษภัยของยาเสพติด  เพื่อช่วยกันทำให้ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ห่างไกลยาเสพติด ติดตามชมภาพกิจกรรมของสมาชิก ค่ายเยาวชน…คนต้นคิดสื่อสร้างสรรค์ “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด”