กิจกรรมค่าย Robot Startup 2559 (27-29 เมษายน 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดโครงการค่ายวิทย์ปิดเทอม ในกิจกรรมค่าย Robot Startup ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 มีสมาชิกค่ายเป็นเยาวชนอายุ 9 – 12 ปี จำนวน 20 คน เยาวชนได้เรียนรู้ในด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น และการทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสนุกสนานกับการทดลองและการต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การประกอบหุ่นยนต์ และเรียนรู้การบังคับหุ่นยนต์เบื้องต้น นำความรู้ที่ได้รับมาสร้างสรรค์หุ่นยนต์ของตนเอง ทำการทดสอบ และพัฒนาจนได้เป็นชิ้นงานที่สำเร็จ กิจกรรมค่ายฯ ครั้งนี้จะช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ สร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ติดตามชมภาพการเรียนรู้ในกิจกรรมค่าย Robot Startup