กิจกรรม “Robo Club” รุ่นที่ 1 2559 (30 เมษายน 2559)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เล็งเห็นว่า การจัดให้เยาวชนมีการทำกิจกรรมเฉพาะกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้  และทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เวลาในวันหยุด  จะทำให้เยาวชนเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ดูจะเป็นสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถของเยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีความสนใจในเฉพาะเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ที่ไม่อาจเรียนรู้ได้จากโรงเรียน

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรม “Robo Club” รุ่นที่ 1 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2559 มีเยาวชน อายุ 10 –15 ปี จำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ในเรื่องอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการประดิษฐ์หุ่นยนต์ และสามารถประกอบหุ่นยนต์เบื้องต้นได้ และสมาชิก “Robo Club” รุ่นที่ 1 ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันด้วย ชมภาพการเรียนรู้ของสมาชิก “Robo Club” รุ่นที่ 1