กิจกรรมค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2559 (1 เม.ย.- 6 พ.ค. 2559)

ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้จัดโครงการ “ค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ” ขึ้น ระหว่างวันที่1 เมษายน – 6 พฤษภาคม 2559 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสร่วมฝึกฝนทักษะด้านกีฬาขั้นพื้นฐานที่มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านสุขภาพ ตามความสนใจและความถนัดของแต่ละบุคคล  โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบกระบวนการจัดค่าย ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนมีใจรักกีฬา ทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ รู้จักใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน มีเยาวชนชาย – หญิง อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป  จำนวน  40  คนเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ติดตามชมภาพกิจกรรมต่าง ๆ ของค่ายกีฬาเพื่อสุขภาพ 2559