โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ด้วยแนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียน มีความคิดสร้างสรรค์ และยึดการเรียนที่ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนการสอนที่เน้นการฝึกให้เด็กเล็กสามารถนำความรู้ ความคิด และการนำวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา เพื่อให้สามารถเด็ก ๆ สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเองตั้งแต่ปฐมวัยเป็นสิ่งสำคัญ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จึงจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น สำหรับครู-อาจารย์ผู้สอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 3) เพื่อให้ครูผู้สอนระดับปฐมวัยมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นำไปสู่การแนวทางในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนของตนเองได้พัฒนาและสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีคุณภาพ 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. จัดระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมนิวเคลัยส ชั้น 7 อาคาร  4  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครครู-อาจารย์ผู้สอนระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 –ประถมศึกษาปีที่ 3) หรือผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนระดับเด็กเล็ก จำนวน 50 คน ค่าลงทะเบียน คนละ 1,200 บาท ผู้สมัครสามารถชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559 ผู้สนใจเข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดเอกสารแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม – 15 มิถุนายน 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. จัดส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางอบรมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก