โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านอากาศพลศาสตร์ ฟิสิกส์ และอากาศยาน เหมาะสำหรับนักเรียน ครู อาจารย์ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2559 ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปที่เข้าอบรม ก็จะสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นพื้นฐาน และพัฒนาสู่การเล่นเครื่องบินเล็กลักษณะต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องต่อไป 

โครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน “เครื่องร่อนพุ่งด้วยมือและเครื่องบินเล็กพลังยาง” ดำเนินการโดยกลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ส่วนพิพิธภัณฑ์ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ จะจัดในวันที่ 23 กรกฎาคม 2559 และโครงการเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง จะจัดในวันที่ 24 กรกฎาคม 2559 ณ ห้อง Magnet ชั้น 1 อาคาร  2  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา รับสมัครครู อาจารย์ นักเรียน หรือผู้สนใจ จำนวนโครงการละ 70 คน ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถสมัครเข้าร่วมการอบรมตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2559 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. จัดส่งใบสมัครและหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องร่อนพุ่งด้วยมือ

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขันเครื่องบินเล็กพลังยาง