กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์”

เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนระดับปฐมวัย ให้สอดคล้องกับการเรียนรู้ตามนโยบายของรัฐบาล ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” สำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมุ่งให้นักเรียนได้เห็น ได้คิด ได้สัมผัส และลงมือปฏิบัติด้วยการเรียนรู้ผ่านสื่อการเรียนรู้หลากหลาย ทั้งสื่อมัลติมีเดีย การทดลอง – สาธิต นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างเสริมเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย ชุด อากาศ เรื่อง “สายลมมหัศจรรย์” เป็นการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยการชมการแสดงละครหุ่น ชมสื่อมัลติมีเดีย และทำกิจกรรมในฐานปฏิบัติการ ขอเชิญครู – อาจารย์นำนักเรียนของท่านเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว โดยจัดกิจกรรมวันละ 2 รอบ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 คน/ รอบ ค่าใช้จ่ายคนละ 40 บาท ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง สอบถามรายละเอียดและยืนยันการจองเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2392 1773 โทร/โทรสาร. 0 2391 0544

ดาวน์โหลดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เสริมการเรียนรู้แนวบูรณาการ (วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม) สำหรับเด็กปฐมวัย