ขอเชิญเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนระดับอนุบาล 2 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ได้แสดงออกถึงความสามารถทางวิทยาศาสตร์ และเป็นโอกาสให้โรงเรียนสนับสนุน ส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักคิดต้น ทดลอง สามารถแก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีมตามหลักการวิทยาศาสตร์ ทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้เด็กรักการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้จัดประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กขึ้น โดยแบ่งเป็นระดับอนุบาล 2 -3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็กครั้งนี้ เริ่มเปิดรับโครงงานเข้าร่วมการประกวดฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ปิดรับโครงงานในวันที่ 26 กรกฎาคม 2559 ทั้งนี้ จะแจ้งผลการคัดเลือรอบแรก ระดับละ 10 ทีม ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ ขอเชิญโรงเรียนให้การสนับสนุนนักเรียนของท่านเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มวิทยาศาสตร์ปฐมวัย โทร. 0 2392 5951 – 5 ต่อ 1601 โทรสาร. 0 2392 0508

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับเด็กเล็ก