โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel DRAW (26 – 27 มกราคม 2560)

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สำนักงาน กศน. โดยกลุ่มวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย ส่วนพิพิธภัณฑ์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาครูผู้สอน และมีแนวคิดเพิ่มศักยภาพครูผู้สอนให้มีความสามารถในการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับระดับอายุของผู้เรียนและสอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel DRAW ขึ้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาครูผู้สอน รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กปฐมวั

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel DRAW จัดขึ้นสำหรับครู อาจารย์ ผู้สอน และผู้ที่เกี่ยวข้องในการ   จัดการเรียนการสอนให้แก่เด็กในระดับปฐมวัย (อนุบาล 3 – ประถมศึกษาปีที่ 3) โดยจะจัดการอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2560 เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,200 บาท ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร 4 ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร. 0 2392 0508 หรือ 0 2392 5951 – 5 ต่อ 2019 และ 2027 และโทรสาร. 0 2392 0508 ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมในโครงการฯ นี้ สามารถดำเนินการสมัครเข้าร่วมการอบรมได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. ดาวน์โหลดโครงการ ใบสมัคร และแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจากไฟล์ดาวน์โหลดเอกสารด้านล่าง

2. นำแบบฟอร์มการลงทะเบียนการเข้ากิจกรรมค่าย/อบรมผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ไปชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย (ทุกสาขาทั่วประเทศ) ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ เริ่มรับชำระเงินค่าลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560 (กรณีมีผู้สมัครเต็มจำนวนแล้วทางธนาคารจะไม่รับชำระเงิน)

3. จัดส่งใบสมัคร และหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมายังกลุ่มพัฒนาธุรกิจและการตลาด ทางโทรสาร 0-2392 0508 และตรวจสอบผลการส่งเอกสารได้ทาง โทร. 02392 0508

หมายเหตุ ผู้สมัครที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว ถือว่าท่านได้สิทธิ์ร่วมกิจกรรม และกรุณาเก็บหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบ

ดาวโหลดเอกสารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างชุดการเรียนและสื่อการสอนสำหรับเด็กปฐมวัยด้วยโปรแกรม Corel DRAW