เปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนฯ (Night @ The Museum) วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) สังกัด สำนักงาน กศน. เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง) เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการจัดทำ โครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Night @ The Museum)” ณ พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ) อยู่ในพื้นที่ภายนอกพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ ได้จัดกิจกรรมดังกล่าว ในชื่องาน ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559 ในเวลา 18.00 – 21.00 น. โดยจัดนิทรรศการ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ” และเปิดให้เข้าชมนิทรรศการในอาคาร 3 อาคาร คือ อาคารพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อาคารโลกใต้น้ำ และอาคารตระหนักรู้ด้านพลังงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้ในรูปแบบ STEM ศึกษา โดยนำเสนอพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการประดิษฐ์กังหันชัยน้ำพัฒนา เรือใบมด และเสริมด้วยกิจกรรมตั้งกล้องดูดาว กิจกรรมรู้จักตัวเรา และเกมชวนคิด ชมภาพการจัดกิจกรรมในโครงการเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เข้าชมยามค่ำคืนฯ (Night @ The Museum)